www.ndmoto.cz - nahradni dily na skutry, motorky, motocykly, ctyrkolky, ATV

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Prodávající

Pyramida Průhonice s.r.o.

se sídlem U Pyramidy 721 Průhonice

IČ: 25113429

DIČ: CZ25113429

Č.Ú. 43-5469520217/0100 KB, a.s.

e-mail: prodej@yuki.cz

(dále jen "dodavatel" nebo "prodávající")

2. OBJEDNÁVKA

Každá přijatá objednávka v našem internetovém obchodě je závazná. Objednávku je možné stornovat pomocí emailu info@ndmoto.cz, do šesti hodin od obdržení potvrzení o úspěšném objednání. V případě zaplacení před následným stornem objednávky bude platba vrácena zpět. Od této částky budou odečteny náklady na bankovní poplatky ve výši 10,-Kč (poplatek za přijetí a odeslání platby). Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

3.ZASLÁNÍ

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době Českou poštou. Zboží z nabídky internetového obchodu zašleme kupujícímu většinou již následující pracovní den (nejpozději do 4 pracovních dnů), pokud objednávka bude doručena a přijata do 12:00 hodin dne předchozího. Pokud vznikne objednávka ve svátek nebo ve dnech pracovního klidu, považuje se za den přijetí pracovní den následující po dnech pracovního klidu nebo svátků. Dodávku zboží garantujeme zčásti nebo zcela u objednávek v obvyklém množství. V případě, že nastane mimořádná situace ohledně dodání zboží, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. U každé objednávky je nutné uvést telefonní číslo nebo email. V případě, že objednaného zboží nebude dostatečné množství na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 7 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Dopravu na určenou adresu zajišťuje Česká pošta nebo jiný přepravní operátor a to na území celé České republiky, tak Slovenské republiky. Náklady na zaslání hradí kupující.

Balík do ruky České pošty

Aktuální ceny dopravy najdete na stránkách www.ndmoto.cz v sekci poštovné a sledování

Pokud zásilka překročí váhu nebo rozměry, pro zasílání se smluvním partnerem, bude účtováno poštovné/balné dle ceníku přepravní společnosti. V daném případě bude zákazník kontaktován.

Osobní odběr

Prodejna náhradních dílů na adrese Pyramida Průhonice s.r.o. U Pyramidy 721 Průhonice

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má tyto možnosti uhrazení kupní ceny za zboží:

- Dobírkou

- Platba předem bankovním převodem pomocí platební karty

- Při osobním odběru hotově (na adrese dodavatele)

4. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platným právním řádem ČR. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně oznámit dodavateli nejlépe písemnou formou. Za vady vzniklé přepravcem kupující neodpovídá. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Kupující je povinen prohlédnout při převzetí zboží tak, aby zjistil případné zjevné vady.

Záruka se nevztahuje na:

- vady vzniklé běžným opotřebením

- vady vzniklé nesprávným použitím výrobku

- vady vzniklé nesprávným skladováním

- vady vzniklé nesprávnou manipulací a montáží

- vady vzniklé používáním pro sportovní a jiné extrémní aktivity

- vady vzniklé použitím věci k jinému účelu a daný typ než pro který je určena.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Právo kupujícího na odstoupení

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Kupující - spotřebitel, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 1829 odst.1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, dále jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží nebo jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od dostoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Prodávající může po kupujícím – spotřebiteli požadovat úhradu nákladů stanovených občanským zákoníkem. Podrobnosti a následky odstoupení od smlouvy spotřebitelem jsou uvedeny v § 1832 občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy je možné provést pouze písemně doručené na adresu prodávajícího nebo prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující – spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží v souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném obalu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).
Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní plnění dříve, než mu kupující – spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Kupující – spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Právo prodávajícího na odstoupení

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží, nepřevzetí zboží kupujícím nebo v případě porušení obchodních podmínek ze strany kupujícího. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

7. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Osobní údaje našich zákazníků nesdělujeme třetím stranám. Uzavřením kupní smlouvy objednávkou dává kupující jednoznačný a vyslovený souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby obchodu www.ndmoto.cz nebo dodavatele Pyramidy Průhonice s.r.o.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Dodavatelprodávajícím a kupujícím.
Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.ndmoto.cz stejně jako ve své provozovně nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se s těmi obchodními podmínkami řádně seznámil a byl o svých právech řádně poučen. Náklady na prostředky komunikace na dálku (poštovné) hradí kupující. Zálohová platba není vyžadována. V případě stížnosti spotřebitele se tento může obrátit na orgán dozoru – Českou obchodní inspekci (www.coi.cz) nebo písemně na Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2.